Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze website wordt verzorgd door Goud inkoop bus. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Goud inkoop bus.

Goud inkoop bus neemt geen bestelling in ontvangst als haar algemene voorwaarden niet zijn geaccepteerd. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Goud inkoop bus garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

1.5 De overeenkomst tussen Goud inkoop bus en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Goud inkoop bus gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan.

1.6 De aankoop bevestigt Goud inkoop bus altijd per email. Wanneer er nog geen bevestigingsemail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. De bevestigings email ontvangt u als het bedrag van uw aankoop is verwerkt door de bank via de iDeal betaling.

1.7 Het eigendom van de door Goud inkoop bus geleverde artikelen gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Goud inkoop bus verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde artikelen gaat op het moment van levering op u over.

2. Levering/levertijden

2.1 Wij streven ernaar om het product binnen 3 à 4 werkdagen te leveren
standaard-verzending. Express-service: 1 werkdag ( indien bestelt vóór 13:00 ). Levering geschiedt uitsluitend per Post NL, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.

Bovenstaande levertijden gelden voor artikelen die direct uit voorraad leverbaar zijn.
Voor de artikelen die niet direct op voorraad zijn, gelden andere levertijden. Deze levertijden vindt u naast het betreffende artikel op de website.
Standaard-verzending
Uw bestelling zal worden aangeboden door onze vervoerder PostNL. De bezorgtijden van postnl zijn van maandag t/m vrijdag ( 09:00-21:00 ) en op zaterdag (09:00-17:00). Wanneer de chauffeur onderweg is met uw pakket, ontvangt u hier een email van.
Als u niet thuis bent zal PostNL, indien mogelijk, bij buren afleveren. Wanneer het ook niet mogelijk is om bij buren af te leveren, laat PostNL een kaartje met een Niet-Thuis-Code achter.
Met deze code kunt u op de website “Mijn Pakket” van PostNL een nieuw bezorgmoment op een ander bezorg-adres opgeven (bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde postkantoor). Indien u niets doet, zal PostNL de volgende dag wederom een bezorgpoging doen.
Mocht het de tweede keer ook niet afgeleverd kunnen worden, dan gaat uw pakket naar het dichtstbijzijnde postagentschap, waar u het tot 3 weken na bezorging kunt afhalen.
U kunt uw bestelling afhalen op een door u gekozen tijdstip. Haalt u uw bestelling niet af, dan zal het automatisch retour worden gezonden naar ons.

2.2 De door Goud inkoop bus opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 30 dagen overschrijden. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Goud inkoop bus overschreden wordt, zal Goud inkoop bus de afnemer hiervan schriftelijk per e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Goud inkoop bus te ontbinden, door dit schriftelijk per e-mail Goud inkoop bus te melden.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO’s en inclusief omzetbelasting (btw).

3.2 Alle prijzen getoond op de website www.Goudinkoopbus.nl zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

4. Afkoelingsperiode

4.1. Alle producten gekocht bij Goud inkoop bus hebben een zichttermijn van veertien werkdagen. De periode gaat in op het moment van de door ons verzonden email ‘uw bestelling is verzonden’ en/of door in ontvangst name door u of namens u.

4.2. Wanneer u gebruik wenst te maken van deze zichttermijn dient u dit binnen de gestelde veertien werkdagen schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken.

4.3. Het product dient u uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst geretourneerd te zijn, of 3 werkdagen na het kenbaar maken van de wens om van de zichttermijn gebruik te willen maken te retourneren.

4.4 Goud inkoop bus  betaalt u het complete aankoop bedrag exclusief eventuele aangetekende verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van het product terug exclusief uw retour porto kosten. Indien u wenst het bedrag ‘aangetekend retour te sturen’ dient u dit te noteren in uw email van de retourzending.

4.5Retourpakketten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en beoordeeld. U ontvangt geen melding als uw pakket in ontvangst wordt genomen, u kunt dit zelf nakijken door de track&trace code van de aangetekende zending te volgen.

Het is hierbij wel van belang dat het product ongebruikt en krasvrij in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Eventuele etiketten mogen er niet afgehaald worden. Beschadigde of gebruikte producten komen niet in aanmerking voor ruiling of restitutie, onze retourafdeling zal ieder product individueel beoordelen.

4.6Onderstaande producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd:
– Producten die beschadigd, gebruikt of incompleet zijn.
– Producten waarin op verzoek gegraveerd is.
– Producten die met 25% of meer korting verkocht worden.
– Het uw derde ruiling wordt.

De retourzendingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en beoordeeld, u wordt op de hoogte gehouden van de status.
Goud inkoop bus heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

 5 Garantiebepalingen/ gebrekkig product

5.1Veel verschillende nieuwe munten en/of sieraden zijn vervaardigd van hoogwaardig sterling zilver (925). Echter is dit niet van toepassing op bijvoorbeeld met het merk “mi-moneda” de hangers/munten zijn verzilverd op onedele basis. De geel en rose kleurige hangers/munten/colliers zijn geel en rose verguld op een onedele basis. Wilt u deze munten mooi houden kunt u deze regelmatig schoon maken met zilverdip. Houd u er echter rekening mee dat gebruik van chemische producten (o.a. parfum en medicijnen) de PH-waarde van de huid,verkleuring van uw munt tot gevolg kan hebben. Hierdoor is de garantie termijn van met merk “mi-moneda” drie (3) maanden.

5.2 Beschadigingen vallen niet onder de garantie, evenals het breken van de ketting/collier.

5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatie diensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

5.3 Goud inkoop bus geeft een garantie van drie (3) maanden op de aangekochte artikelen, behalve op de van “mi-moneda diamond disc” (uitval van stenen), geldend vanaf de dag van verzending, mits er geen sprake is van verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid.

Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als er bij normaal gebruik (met de bestemming corresponderend) toch gebreken optreden, worden deze kosteloos hersteld of zal het product door een vergelijkbaar artikel worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal de factuurwaarde, of een deel daarvan, worden gerestitueerd. Goud inkoop bus stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaald, in overleg met de cliënt, voor welke optie er gekozen wordt.

5.2. De cliënt is verplicht bij aflevering van de producten nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliënt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien het product bij ontvangst gebreken vertoont of indien het product binnen 3 maanden na verzending gebreken vertoont, dient de cliënt binnen de garantietermijn contact op te nemen met Goud inkoop bus Na overleg kan dan worden besloten de artikelen te retourneren voor beoordeling. De cliënt is verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is aangetekend en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliënt worden verhaald. De retourzending dient binnen tien (10) werkdagen na melding van het probleem door Goud inkoop bus te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen dan heeft Goud inkoop bus het recht de zending te weigeren. Onvoldoende gefrankeerde en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet door Goud inkoop bus geaccepteerd

5.3. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

5.4. Goud inkoop bus is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van munt-sieraden.nl

5.5. Goud inkoop bus is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.6. Indien www.Goudinkoopbus.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

5.7. Gebreken; de consument dient de gekochte zaken bij levering , of na het open maken van de ontvangen bestelling na te gaan of de geleverde zaak aan de overeen gekomen levering voldoet;

-of het geleverde product voldoet aan de overeengekomen kwaliteits eisen die mogen worden gesteld voor een normaal gebruik.

-wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u dat schriftelijk per e-mail aan Goud inkoop bus te melden.

-een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen van levering schriftelijk per e-mail te melden aan info@Goudinkoopbus.nl

6 Overmacht

6.1. In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstaande schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat bij correcte nakoming net zou hebben gehad.

6.2. Goud inkoop bus  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Goud inkoop bus haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Goud inkoop bus opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Goud inkoop bus  niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7  Prijswijzigingen

7.1. Indien munt-sieraden.nl met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Goud inkoop bus niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

7.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

8 Persoonsgegevens

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Goud inkoop bus dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Goud inkoop bus om uw bestelling te verwerken. Goud inkoop bus houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB)

8.2 Goud inkoop bus respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt,en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen

8.3 Goud inkoop bus verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Diversen

Indien de afnemer/cliënt aan Goud inkoop bus bij bestelling schriftelijk opgave doet van een adres, is Goud inkoop bus gerechtig alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de afnemer/cliënt Goud inkoop bus een nieuw adres heeft doorgegeven.

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via info@Goudinkoopbus.nl Wij zullen spoedig op uw klacht reageren.

Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een bericht sturen naar:

Van Moorsel.nl
Molendijk 45
3262 AH  Oud-Beijerland

info@vanmoorsel.nl

tel: 0186 616 224
fax: 0186 612 460